.


🎼 Lyrics for Utada Hikaru Making Love

🎼 Utada Hikaru Making Love Song Lyrics.

🎵 Making Love lyrics by Utada Hikaru

🎼
??????????? ?? ?? ?? ??
????????????????????????????????
????????????
???????????????
??????? ?????????????????
???????????
??????????? making love???????????????????????
?????? ??????????????????
??????????????
???????????????
??????? ??????
???????????
?????????
???????? singing loud!???????????
??????
???????? growing up??????????????
???????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
????????????
?????????????????
?????????????
??????????????
??????????????
???????????????????????
?????????
???????????making love????????????
????????
??????????????????????
?????????
???????????? ???????.? ???_ .

More Lyrics from Utada Hikaru | Video Quotes

Utada Hikaru Making Love lyrics database.
Detalied song lyrics database for Utada Hikaru Making Love, 2022.

Alphabetical song lyrics by Artist 2022